පූජ්‍ය කටුකුරුන්දේ ඤාණනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ දම් දෙසුම් හා ධර්ම ග්‍රන්ථ එකතුව.

ධර්ම දේශනා

පටිච්ච සමුප්පාදය

තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බෝධි ලාභයෙන් අනතුරුව තමන් වහන්සේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත් ශාන්ත ප්‍රණීත අතක්කාවචර ධර්මයේ ගම්භීරතාවට සිත යෙදු විට කෙලෙස් භරිත ලෝකයාට දැකීමට දුෂ්කර වූ ගැඹුරු තැන් දෙකක් දුටු සේක. එකක් ‘ඉදප‍්පච‍්චයතා’ නම් වූ පටිච්ච සමුප්පාදයයි. අනෙක සියලු සංස්කාරයන්ගේ සන්සිඳීම, සියලු උපධීන් අත්හැර දැමීම, තණ්හාව ක්‍ෂය කිරීම, විරාගය, නිරෝධය නම් වූ නිබ්බානයයි.

pahan-kanuwa
දේශනා එකතුව
 1. පහන් කණුව 002 59:26
 2. පහන් කණුව 003 59:49
 3. පහන් කණුව 004 1:04:07
 4. පහන් කණුව 007 59:57
 5. පහන් කණුව 008 1:00:26
 6. පහන් කණුව 009 1:00:42
 7. පහන් කණුව 010 57:36
 8. පහන් කණුව 011 55:58
 9. පහන් කණුව 010 54:11
 10. පහන් කණුව 013 51:26
 11. පහන් කණුව 014 53:29
 12. පහන් කණුව 015 57:08
 13. පහන් කණුව 016 56:21
 14. පහන් කණුව 017 54:58
 15. පහන් කණුව 018 59:22
 16. පහන් කණුව 019 59:34
 17. පහන් කණුව 020 55:30
 18. පහන් කණුව 022 1:04:23
 19. පහන් කණුව 023 1:00:55
 20. පහන් කණුව 024 58:06
 21. පහන් කණුව 025 59:56
 22. පහන් කණුව 026 58:42
 23. පහන් කණුව 027 1:03:56
 24. පහන් කණුව 028 54:53
 25. පහන් කණුව 029 56:08
 26. පහන් කණුව 030 56:38
 27. පහන් කණුව 031 56:46
 28. පහන් කණුව 032 58:37
 29. පහන් කණුව 033 58:23
 30. පහන් කණුව 034 59:38
 31. පහන් කණුව 035 59:11
 32. පහන් කණුව 036 55:08
 33. පහන් කණුව 037 59:13
 34. පහන් කණුව 038 56:44
 35. පහන් කණුව 039 55:31
 36. පහන් කණුව 040 1:01:57
 37. පහන් කණුව 041 1:01:00
 38. පහන් කණුව 042 53:26
 39. පහන් කණුව 043 52:58
 40. පහන් කණුව 044 56:08
 41. පහන් කණුව 045 59:16
 42. පහන් කණුව 046 59:56
 43. පහන් කණුව 047 1:00:00
 44. පහන් කණුව 048 1:00:08
 45. පහන් කණුව 049 58:08
 46. පහන් කණුව 050 57:18
 47. පහන් කණුව 051 55:21
 48. පහන් කණුව 052 55:38
 49. පහන් කණුව 053 59:50
 50. පහන් කණුව 054 57:58
 51. පහන් කණුව 055 1:01:24
 52. පහන් කණුව 056 59:34
 53. පහන් කණුව 057 58:23
 54. පහන් කණුව 058 1:01:20
 55. පහන් කණුව 059 53:46
 56. පහන් කණුව 060 57:40
 57. පහන් කණුව 061 53:48
 58. පහන් කණුව 062 54:23
 59. පහන් කණුව 063 58:53
 60. පහන් කණුව 064 1:02:57
 61. පහන් කණුව 065 59:06
 62. පහන් කණුව 066 51:25
 63. පහන් කණුව 067 55:24
 64. පහන් කණුව 068 57:13
 65. පහන් කණුව 069 1:01:17
 66. පහන් කණුව 070 1:03:36
 67. පහන් කණුව 071 59:31
 68. පහන් කණුව 072 59:18
 69. පහන් කණුව 073 57:40
 70. පහන් කණුව 074 1:01:02
 71. පහන් කණුව 075 59:52
 72. පහන් කණුව 076 58:48
 73. පහන් කණුව 077 1:02:31
 74. පහන් කණුව 078 1:01:23
 75. පහන් කණුව 079 1:01:22
 76. පහන් කණුව 080 58:17
 77. පහන් කණුව 081 1:01:19
 78. පහන් කණුව 082 56:18
 79. පහන් කණුව 083 58:15
 80. පහන් කණුව 084 1:01:33
 81. පහන් කණුව 085 58:36
 82. පහන් කණුව 086 56:48
 83. පහන් කණුව 087 58:07
 84. පහන් කණුව 088 56:42
 85. පහන් කණුව 089 57:21
 86. පහන් කණුව 090 56:23
 87. පහන් කණුව 091 1:01:17
 88. පහන් කණුව 092 55:23
 89. පහන් කණුව 093 54:18
 90. පහන් කණුව 094 57:42
 91. පහන් කණුව 095 58:42
 92. පහන් කණුව 096 56:37
 93. පහන් කණුව 097 55:42
 94. පහන් කණුව 098 56:27
 95. පහන් කණුව 099 56:44
 96. පහන් කණුව 100 56:37
 97. පහන් කණුව 101 55:50
 98. පහන් කණුව 102 55:25
 99. පහන් කණුව 103 55:35
 100. පහන් කණුව 104 51:30
 101. පහන් කණුව 105 55:12
 102. පහන් කණුව 106 47:43
 103. පහන් කණුව 107 59:32
 104. පහන් කණුව 108 1:00:45
 105. පහන් කණුව 109 56:35
 106. පහන් කණුව 110 59:37
 107. පහන් කණුව 111 58:18
 108. පහන් කණුව 112 57:17
 109. පහන් කණුව 113 56:15
 110. පහන් කණුව 114 58:53
 111. පහන් කණුව 115 58:29
 112. පහන් කණුව 116 54:40
 113. පහන් කණුව 117 57:46
 114. පහන් කණුව 118 51:21
 115. පහන් කණුව 119 58:58
 116. පහන් කණුව 120 56:58
 117. පහන් කණුව 121 58:23
 118. පහන් කණුව 122 57:55
 119. පහන් කණුව 123 59:05
 120. පහන් කණුව 124 57:52
 121. පහන් කණුව 125 55:41
 122. පහන් කණුව 126 56:42
 123. පහන් කණුව 127 1:02:12
 124. පහන් කණුව 128 1:01:29
 125. පහන් කණුව 129 1:00:19
 126. පහන් කණුව 130 1:01:08
 127. පහන් කණුව 131 1:03:18
 128. පහන් කණුව 132 57:42
 129. පහන් කණුව 133 1:00:01
 130. පහන් කණුව 134 57:43
 131. පහන් කණුව 135 1:01:15
 132. පහන් කණුව 136 1:00:46
 133. පහන් කණුව 137 57:17
 134. පහන් කණුව 138 58:51
 135. පහන් කණුව 139 1:00:25
 136. පහන් කණුව 140 58:43
 137. පහන් කණුව 141 58:16
 138. පහන් කණුව 142 1:00:48
 139. පහන් කණුව 143 58:41
 140. පහන් කණුව 144 58:58
 141. පහන් කණුව 145 58:18
 142. පහන් කණුව 146 59:54
 143. පහන් කණුව 147 1:00:42
 144. පහන් කණුව 148 59:23
 145. පහන් කණුව 149 56:30
 146. පහන් කණුව 150 59:36
 147. පහන් කණුව 151 58:37
 148. පහන් කණුව 152 59:44
 149. පහන් කණුව 153 1:00:28
 150. පහන් කණුව 154 58:41
 151. පහන් කණුව 155 1:01:23
 152. පහන් කණුව 156 58:15
 153. පහන් කණුව 157 59:07
 154. පහන් කණුව 158 1:00:39
 155. පහන් කණුව 159 58:09
 156. පහන් කණුව 160 1:01:00
 157. පහන් කණුව 161 57:22
 158. පහන් කණුව 162 59:02
 159. පහන් කණුව 163 1:00:14
 160. පහන් කණුව 164 58:15
 161. පහන් කණුව 165 57:35
 162. පහන් කණුව 166 58:21
 163. පහන් කණුව 167 57:29
 164. පහන් කණුව 168 59:01
 165. පහන් කණුව 169 1:00:53
 166. පහන් කණුව 170 57:05
 167. පහන් කණුව 171 59:33
 168. පහන් කණුව 172 1:00:21
 169. පහන් කණුව 173 56:36
 170. පහන් කණුව 174 58:41
 171. පහන් කණුව 175 56:23
 172. පහන් කණුව 176 1:01:22
 173. පහන් කණුව 177 58:05
 174. පහන් කණුව 178 45:28
 175. පහන් කණුව 179 57:51
 176. පහන් කණුව 180 58:17
 177. පහන් කණුව 181 57:36
 178. පහන් කණුව 182 57:23
 179. පහන් කණුව 183 59:27
 180. පහන් කණුව 184 59:28
 181. පහන් කණුව 185 1:00:54
 182. පහන් කණුව 186 59:37
 183. පහන් කණුව 187 1:01:58
 184. පහන් කණුව 188 1:00:59
 185. පහන් කණුව 189 1:00:16
 186. පහන් කණුව 190 1:01:17
 187. පහන් කණුව 191 58:27
 188. පහන් කණුව 192 1:00:05
 189. පහන් කණුව 193 1:02:27
 190. පහන් කණුව 194 58:31
 191. පහන් කණුව 195 1:01:38
 192. පහන් කණුව 196 1:01:37
 193. පහන් කණුව 197 1:03:26
 194. පහන් කණුව 198 1:01:23
 195. පහන් කණුව 199 59:08
 196. පහන් කණුව 200 1:01:25
 197. පහන් කණුව 201 58:37
 198. පහන් කණුව 202 59:27
 199. පහන් කණුව 203 58:14
 200. පහන් කණුව 204 57:15
 201. පහන් කණුව 205 59:01
 202. පහන් කණුව 206 1:01:30
 203. පහන් කණුව 207 1:00:56
 204. පහන් කණුව 208 59:41
 205. පහන් කණුව 209 54:54
පහන් කණුව දේශනා

ධම‍්ම පදයෙන් තෝරාගත් ගාථා මාතෘකා කොටගෙන පැවැත්වුනු මෙම දෙසුම් පෙළෙහිදීද බුද්ධෝත්පද කාලයක ලැබිය හැකි අග්‍රඵලය වන අර්හත් ඵලයෙන්ම දේශනාවක් කුළුගැන්වීමට උනන්දු වීමු. බුදුපියාණන් වහන්සේ වදාළ අප්‍රමාද පදය සිහිගන්වමින් සංසාර විමුක්තිය දෙසටම අසන්නන් යොමු කරවීම අපගේ පරම අධ්‍යාශය විය. ‘පහන් කණුවෙන්’ විහිදෙන මෙම ධර්මාලෝකයෙන් ලෝකයාට නිවන් මඟ හෙළි පෙහෙළි වේවා!

නිවනේ නිවීම

බුද‍්ධ දේශනාවෙහි දැක්වෙන ප්‍රතිපත්ති මාර්‍ගයේ අවසාන පරමාර්‍ථය වන ‘නිවන’ පිළිබඳව ඈත අතීතයේ පටන්ම විවිධ මතිමතාන්තර ප්‍රකාශයට පත් වී ඇත. ආර්‍ය අෂ‍්ටාංගික මාර්‍ගය ‘සම්මා දිට්ඨි’ නම් වූ ‘හරි දැක්ම’ පෙරටු කරගත් ප්‍රතිපදාවකි. එබැවින් ඒ මාර්‍ගයෙහි ගමන් කරන්නෙකුට ගමනෙහි ඉලක්කය ගැන නිරවුල් අවබෝධයක් ඇතිවිය යුතුමය. බුද‍්ධ වචනයට අනුකූලව එවැනි අවබෝධයකට මඟ හෙළි කිරීම මෙම දේශනා මාලාවේ පරමාර්‍ථය විය.

ධර්ම ග්‍රන්ථ

නිවනේ නිවීම – දසවන වෙළුම

නිවනේ නිවීම – දසවන වෙළුම

Download
පහන් කණුව – 3 වෙළුම

පහන් කණුව – 3 වෙළුම

Download
නිවනේ නිවීම – සයවන වෙළුම

නිවනේ නිවීම – සයවන වෙළුම

Download
කයේ කතාව

කයේ කතාව

Download
පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය – පුස්තකාල මුද්‍රණය

පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය – පුස්තකාල මුද්‍රණය

Download
පහන් කණුව – 1 වෙළුම

පහන් කණුව – 1 වෙළුම

Download